Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” składa się z od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Spółdzielni.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady do Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku od jej wyboru.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

W dn. 19.06.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata 2023-2026. 

W wyniku wyborów oraz po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w dn. 19.06.2023 r. skład organu przedstawia się następująco:

     Przewodniczący:                     LICHOŁAI Lech
     Z-ca Przewodniczącego:    PODGÓRSKI Marian
     Sekretarz:                                    WOJTURSKA Alina
     Członkowie:                               BUCZEK Ignacy
                                                                NOBIS Beata
                                                                SCHABOWSKA-RUSIN Elżbieta