RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO”:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, 35-060, ul. Słowackiego 7A.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  – ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  – ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  – ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  – Kodeksu postępowania cywilnego,
  – Kodeksu cywilnego,
  – Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 8. Informacje zawarte w niniejszej klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.