Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego tj. do dnia 30 czerwca.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Spółdzielni osobiście albo przez pełnomocnika.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków określa Statut Spółdzielni oraz ustawy, natomiast szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.