Aktualizacja liczby osób zamieszkałych w lokalach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” niniejszym przypomina Państwu o konieczności uaktualnienia ilości osób zamieszkałych w lokalach.

Obowiązek ten wynika chociażby z zapisów wewnętrznych aktów prawnych Spółdzielni (regulaminy, Statut) jak i Ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm., czy Uchwał Rady Miasta Rzeszowa (nr: XXV/529/2020, XXV/531/2020, XXV/532/2020).

Przypominamy, że od ilości osób naliczane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dostawy gazu, korzystania z energii elektrycznej wspólnej czy z dźwigu osobowego.

Aby dokonać zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu (zwiększenie, zmniejszenie), osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu powinna wypełnić oświadczenie [pobierz] i dostarczyć je do Spółdzielni osobiście bądź przesłać dokument pocztą – tradycyjną lub elektroniczną (na adres s-m-b@wp.pl lub biuro@smb.rzeszow.pl).

Za pomocą tego druku możecie Państwo zmieniać zarówno liczbę osób zamieszkałych w lokalu jak i miesięczne zaliczki za zimną i ciepłą wodę oraz podać adres do korespondencji, jeśli chcecie Państwo, aby była wysyłana poza zasoby Spółdzielni.
Zachęcamy również do aktualizowania Państwa danych kontaktowych (zwłaszcza numeru telefonu), które są niezbędne np. w przypadku awarii i konieczności szybkiego kontaktu z właścicielem lokalu mieszkalnego.

Oświadczenia dot. zmiany liczby osób zamieszkałych złożone od 1 do 15 dnia miesiąca skutkują zmianą wysokości opłat w miesiącu bieżącym, natomiast w przypadku oświadczeń złożonych po 15-stym dniu danego miesiąca, opłaty ulegną zmianie od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia (korekty naliczeń w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych nie będą dokonywane za okresy wsteczne).

 

 

 

 

 

Similar Posts