Informacja o WZCzł.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje,
że ze względu na utrzymujący się stan epidemii i związane z nimi obostrzenia,
Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni nie może odbyć się w terminie wynikającym ze Statutu.

Zgodnie z Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz.568):
„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy,
ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

 

Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie,
o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz