Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie

Na podstawie Art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7A
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się w dniu

19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 1700

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie,
ul. Szopena 11 – sala nr 203 (I piętro).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie „Regulaminu Obrad”.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wnioskowej,
  c) Wyborczo – Skrutacyjnej.
 7. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023.
  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.
  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.
  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania oraz Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (§ 105 pkt. 5 Statutu).
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023.
 12. Kierunki działalności Spółdzielni na rok 2024.
  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2024.
 13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  Podjęcie Uchwały zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy Prawo spółdzielcze w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 14. E-doręczenia i cyfryzacja Spółdzielni, ePUAP, iBOK.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z dokumentami związanymi
z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków (sprawozdania, projekty uchwał, itp.).

Będą one wyłożone do wglądu od 28.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Słowackiego 7A w Rzeszowie (od poniedziałku do piątku w godz. 730-1430).

Zgodnie z § 104 Statutu Spółdzielni Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZCzł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 


 

 

 

[druk pełnomocnictwa do pobrania tutaj]

 

 

Similar Posts