Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na rzecz gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności, jakim jest DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek ten, uchwalony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r., przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2.100,- zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500,- zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosi:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł dla 4-5 osobowego,
  • 1.150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększona zostaje o 25 procent.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego dla osób zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 roku (wyplata dodatku realizowana będzie do 2 grudnia 2022 r.)

Formularz wniosku o wypłatę świadczenia można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie www.mopsrzeszow.pl oraz ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat, a także w siedzibie MOPS.

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o świadczenie:

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4 (codziennie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00)
  • osobiście w Punktach Informacyjnych i Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek elektroniczny musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku uwierzytelniania wniosku profilem zaufanym do jego odczytu wykorzystany zostanie serwis rządowy „moj.gov.pl”).

Więcej informacji:   http://www.mopsrzeszow.pl/a,174,dodatek-oslonowy

 

 

 

 

 

Similar Posts