Świadectwo charakterystyki energetycznej

27 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2206) została ogłoszona ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Kilka słów o ustawie…
Wspomniana wyżej ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowe rozwiązania wynikają także z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.
Sprzedaż lub wynajem mieszkania będą możliwe po przedstawieniu świadectwa energetycznego.
Świadectwo będzie wymagane nie tylko dla nowo zbudowanych domów lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lecz także dla wcześniej zbudowanych.
Dodatkowo będą wymagane kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji. Powstanie także centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.
Każdy, kto zechce sprzedać lub wynająć mieszkanie, będzie musiał posiadać odpowiedni dokument. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.
Obowiązkowo właściciel mieszkania będzie musiał przekazać świadectwo energetyczne nabywcy w momencie sporządzania aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego. W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.
Przy zawarciu umowy najmu dołącza się kopię świadectwa energetycznego. Właściciel będzie musiał sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Co to jest świadectwo energetyczne?
Świadectwo energetyczne (inaczej: paszport energetyczny, certyfikat energetyczny) to dokument wskazujący, jakie jest w danym obiekcie zapotrzebowanie na energię. Chodzi zarówno o energię elektryczną, jak i ogrzewanie, chłodzenie, podgrzewanie wody oraz wszelkie inne potrzeby wymagające dostarczenia energii do budynku.

Kto sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej?
Świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób dostępny jest na stronie ministerstwa rozwoju i technologii [rejestrcheb.mrit.gov.pl]
Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:
• papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub
• elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Jakie są koszty sporządzenia paszportu energetycznego?
Koszt uzyskania świadectwa energetycznego wynosi kilkaset złotych i zależy od lokalizacji obiektu, jego wielkości, kształtu, przeznaczenia i stopnia skomplikowania projektu. Ważny jest cały profil architektoniczny; konstrukcja dachu i ścian, liczba przegród budowlanych, rodzaj zastosowanych instalacji, technologia budowy, posiadana dokumentacja techniczna.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?
Ważność świadectwa to 10 lat, o ile w międzyczasie charakterystyka energetyczna lokalu się nie zmieni (np. wskutek termomodernizacji).

Co grozi za nieposiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?
Za brak wymaganego certyfikatu grozi kara grzywny, której górna granica nie jest ustalona, może więc być ona bardzo wysoka. Kara grozi również za błędnie sporządzone świadectwo. Poprawność danych zawartych w dokumencie może być zweryfikowana przez urzędników podczas kontroli nieruchomości.

 

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts