Deklaracja CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127) Spółdzielnia złożyła w ustawowym terminie deklaracje dot. źródeł ciepła, które ogrzewają budynki oraz są wykorzystywane do podgrzewania wody do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczące wszystkich lokali mieszkalnych oraz użytkowych zarządzanych przez Spółdzielnię.

CEEB ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków został wprowadzony od 1 lipca 2021 r.
W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku, a w przypadku budynków wielorodzinnych – na podmiocie zarządzającym (Spółdzielni).

 

 

 

 

Similar Posts