Dodatki mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych.
Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn.zm.).

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Ponadto informujemy, że wpływ na przyznanie dodatku mieszkaniowego ma również powierzchnia użytkowanego lokalu, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (o czym orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

Na jak długo przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Ile trzeba czekać na decyzję?

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Co należy zrobić?

Aby uzyskać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za ww. okres.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4 [mapa].
Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania dodatków mieszkaniowych uzyskacie Państwo na stronie internetowej MOPS [kliknij tutaj] lub pod numerem telefonu: 17 852 95 45.

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz