System gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany od 01.03.2020)

W związku z podjęciem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwały Nr XXV/529/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przypominamy, że od 1 marca 2020 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy wielolokalowej wynosi 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 1 marca 2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych tylko w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny Prezydent Miasta Rzeszowa określi -w drodze decyzji- wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości dwukrotności stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) Gmina Miasto Rzeszów została zobligowana do wprowadzenia zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
  • PAPIER
  • SZKŁO
  • ODPADY „BIO”
  • ODPADY KOMUNALNE „NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Wrzucamy:

metal, opakowania z metali (puszki metalowe), tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (zgniecione i bez zawartości plastikowe butelki po sokach lub innych napojach, niezatłuszczone reklamówki, woreczki foliowe, plastik), opakowania wielomateriałowe, (kartony papierowe zawierające folię metalową).

Nie wrzucamy:

opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, strzykawek, styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, tapicerki).

 

PAPIER

 

Wrzucamy:

papier (suche i niezatłuszczone gazety, książki, zeszyty, tekturę i kartony), opakowania z papieru i tektury (torby i worki papierowe).

Nie wrzucamy:

opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, worków po cemencie i zaprawach, tapet, zużytych torebek z herbaty, artykułów higienicznych.

 

SZKŁO

 

Wrzucamy:

butelki szklane bez zawartości, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych.

Nie wrzucamy:

szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, termometrów, szkła zbrojonego, żaroodpornego, zniczy, szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek), artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.

 

BIO

 

Wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.

Nie wrzucamy:

artykułów  higienicznych, odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

 

ODPADY NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI

 

Wrzucamy:

artykuły higieniczne, papier zatłuszczony, ceramikę, porcelanę, kryształy, zużyte pieluchy, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego.

Nie wrzucamy:

odpadów podlegających segregacji: Szkła opakowaniowego, Metali i tworzyw sztucznych, Papieru i tektury, odpadów „BIO”, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, termometrów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).


CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ:

Metale i tworzywa sztuczne – raz w tygodniu
Papier – raz w tygodniu
Szkło – raz w miesiącu
Odpady Bio – dwa razy w tygodniu
Odpady Niepodlegające segregacji – dwa razy w tygodniu

Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości znajdziecie Państwo na stronie www.mpgk.pl w zakładce „Informacje dla Mieszkańców Rzeszowa” -> „Budynki wielolokalowe”

CO ZROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:

Przeterminowane leki – należy deponować w specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę Miasto Rzeszów w wyznaczonych aptekach na terenie Rzeszowa. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

Odpady niebezpieczne – takie jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania  po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne, przeterminowane leki oraz igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych – można oddawać bezpłatnie w mobilnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych terminach i miejscach. Lokalizacja i terminy zbiórek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

Odpady wielkogabarytowe – można je bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto istnieje możliwość dwukrotnego, w ciągu roku, odbioru tego typu odpadów z terenu nieruchomości (z pergoli). Usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych z pergoli należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości.

Wyżej wymienione odpady, posegregowane na poszczególne frakcje, a także odpady budowlane z remontów, zużyte opony, baterie przenośne i akumulatory przenośne, każdy właściciel lokalu w zabudowie wielolokalowej lub osoba przez niego upoważniona  może dostarczyć, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych przy: ul. Ciepłowniczej 11 oraz al. Gen. Sikorskiego 428 (czynne: wtorek, czwartek i sobota w godzinach 10:00-18:00). Nie dotyczy to: odpadów budowlanych powstających w wyniku działalności firm remontowo-budowlanych, a jedynie odpadów powstających podczas remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie.

Oddający odpady do PSZOK obowiązany jest okazać dokument potwierdzający ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Rzeszów za dany lokal w zabudowie wielolokalowej.  Odpady remontowe mogą być oddane bezpłatnie do określonego limitu: do 5 m3 na rok.

USŁUGI DODATKOWE

Właściciele nieruchomości mają również możliwość skorzystania z odpłatnych usług dodatkowych
w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

  • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych z nieruchomości do PSZOK (odpady powinny być odpowiednio przygotowane do transportu)
  • załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych transportowanych do PSZOK
  • przyjęcie odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK-u w ilości ponad określony limit

Aktualne stawki opłat za usługi dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

 

U W A G A  ! ! !

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.: zmiana liczby osób zamieszkałych, zmiana adresu zamieszkania, sprzedaż nieruchomości) należy o tym niezwłocznie poinformować zarządcę nieruchomości, w celu złożenia przez niego (w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny) zmiany deklaracji.

Termin i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
W naszej Spółdzielni opłatę za wywóz odpadów komunalnych wnosicie Państwo tak jak dotychczas (stawka opłaty zgodnie z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych jest jednym ze składników comiesięcznych naliczeń związanych z lokalem mieszkalnym).

 

 

 

 

 

 

Opracowano przy użyciu m.in.: materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu (naszesmieci.pl)
oraz Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl)

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz