Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7A
zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się w dniu

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1630

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie,
ul. Szopena 11 – sala nr 203 (I piętro).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie „Regulaminu Obrad”.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wnioskowej,
  c) Wyborczo – Skrutacyjnej.
 7. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021, 2022.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019-2022.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019,
  2) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
  3) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
  4) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
  2) Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
  3) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
  4) Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
  5) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
  6) Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
  7) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  8) Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za lata 2019-2022.
 12. Kierunki działalności Spółdzielni na rok 2023.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2023.
 13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 14. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej za lata 2018-2020.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków polustracyjnych.
 15. Wybory członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.
  1) Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Delegata na VI Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
 18. Dyskusja i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z dokumentami związanymi
z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków (sprawozdania, projekty uchwał, itp.).

Będą one wyłożone do wglądu od 26.05.2023 r. w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Słowackiego 7A w Rzeszowie (od poniedziałku do piątku w godz. 730-1430).

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia dodatkowych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 05.06.2023 r. do godz. 1100
(na piśmie, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, zgodnie z § 107 Statutu).

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 117 Statutu odbywa się
pisemnie, w siedzibie Spółdzielni, w terminie do 12.06.2023 r. do godz. 1500.

Zgodnie z § 104 Statutu Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków
osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZCzł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.


 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts